• +33 4 81 11 70 71
 • info@hasene.fr

Tüzük

Madde 1: OLUŞUM VE ADLANDIRMA

1 Temmuz 1901 Yasası ve 16 Ağustos 1901 Kararnamesi ile yönetilen yasaya göre; Fransa Hasene İnsani Yardım (AHH-Fransa) adında bir dernek kuruldu.

 

Madde 2: AMACI

Derneğin amacı, dünya çapında ihtiyaç sahiplerine sosyal, insani, gıda, eğitim ve maddi yardımı sağlamak,

 • Onlara yiyecek ve diğer malzemeleri getirerek, kıtlıktan etkilenen ve fakir insanlara yardım etmek;
 • Ramazan Ayı boyunca Eid el Kebir Bayramı ve kurban kampanyası boyunca muhtaçları bunlardan yararlandırmak için çeşitli programlar düzenlemek,
 • Acil yardım ve yeniden yapılanmaya destek,
 • Kalkınmaya yardım,
 • Fakir ve muhtaç kişilere temel sağlık bakımı sağlamak,
 • Gençlere ve çocuklara destek,
 • Yaşlı kişilere yardım etmek,
 • Engelli insanlara yardım etmek,
 • Muhtaçlara yardım etmek ve eğitimi teşvik etmek,
 • Çevreyi korumayı teşvik etmek,
 • Tüketicilerin haklarını savunmak

Dernek, tesbit edilen amaçlarına ulaşmak için, diğer kuruluşlarla ve özellikle Köln Bölge Mahkemesinde 19337 VR numarada kayıtlı olan Hasene International e.V. Derneğiyle iş birliği yapabilir.

 

Madde 3: MERKEZİ

AHH-FRANSA’ nın merkezi 1 rue Henri Poincaré 93270 Sevran’da sabittir, Yönetim Kurulunun basit kararı ile onun transferi gerçekleşebilir,

 

Madde 4: SÜRESİ

AHH-FRANSA’ nın süresi sınırsızdır.

 

Madde 5: ARAÇLARI

AHH-FRANSA, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, işbu tüzükte sabit olan hedeflere katkıda bulunabilenlerin tümünü araç olarak kabul eder.

 

Madde 6: BİLEŞİMİ

AHH-FRANSA faal üyeler ve katılımcı hayırseverlerden oluşur:

Faal üyeler:

Faal üyeler her yönüyle dernek amacının yerine getirilmesine katkıda bulunan özel veya tüzel kişilerdir. Onlar derneğe aylık aidat ödemeyi taahhüt ederler. Faal üye olmak için, 7’nci Maddenin hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu onayını elde etmek ve mevcut tüzük ve iç düzenlemelere uymak gerekir. Faal üyeler Genel Kurulda oy hakkına sahiptirler. Aidatlarını ödeyen üye yalnızca oy kullanabilir. Sadece faal üyeler Yönetim Kuruluna seçilebilirler.

Katılımcı hayırseverler.

Katılımcı hayırseverler dernek ücret ve giderlerini destekleyen, katılan özel veya tüzel kişilerdir. Katılımcı hayırseverler toplantılara katılmazlar ve oy kullanamazlar. Onlar dernek içinde bazı görevlere seçilemezler. 

 

Madde 7: DERNEĞE KABULEDİLME ŞARTLARI

Özel kişiler için şartlar :

a) Faal üye olmak

 • Derneğe yazılı olarak gönderilen adaylığın incelenmesinin ardından Denetim Kurulu tarafından verilen onaydan sonra herhangi bir kişi derneğin aktif bir üyesi olabilir.
 • Yönetim Kurulu faal üye olarak bir kişiyi onayladığı veya reddettiği kararın gerekçesini göstermez. Bu karar temyize elverişlidir.
 • Yetki verildiyse yazılı bildirim başvuru sahibine gönderilecektir.
 • Faal üye ancak aidatı geçerli olursa oy verebilir.
 • Derneğin tüzük ve iç tüzükleri ile uyumlu olmayan bir suç işlememek.

b) Katılımcı hayırsever olmak.

 • Bir katılımcı hayırsever olmak için, sadece bir form doldurarak derneğe istekte bulunmak yeterlidir.

 

Tüzel kişiler için şartlar :

a) Faal üye olmak

 • AHH-FRANSA’ ya üyelik için başvurular, tam bir dosya dahil olmak üzere, AHH-FRANSA’ nın Denetim Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir:
  • Tarihli ve imzalı tüzüklerin iki nüshası.
  • Valiliğe veya mahkemeye bildirim ve tüm değiştiren bildirimler.
  • Resmî Gazetede yayımlanan kuruluş bildiriminin kopyası.
  • Büro üyelerinin listesi.
  • AHH-FRANSA’ ın tüzük ve iç tüzüklerine uymak için karar organından gelen imzalı bir taahhüt.
 • Diğer belgeler AHH-FRANSA tarafından talep edilebilir.
 • Derneğin yaşı en az 6 ay olmalı (Resmî Gazetede yayımlandığı tarih).
 • Derneğe yazılı olarak gönderilen adaylığın incelenmesinin ardından AHH-FRANSA’nın Yönetim Kurulu tarafından verilen onaydan sonra herhangi bir tüzel kişi AHH-FRANSA’ nın faal bir üyesi olabilir.
 • AHH-FRANSA’nın Yönetim Kurulu faal üye olarak bir kişiyi onayladığı veya reddettiği kararın gerekçesini göstermez. Bu karar temyize elverişlidir.
 • Yetki verildiyse yazılı bildirim başvuru sahibine gönderilecektir.
 • Faal üye ancak aidatı geçerli olursa oy verebilir.

b) Katılımcı hayırsever olmak

 •  Bir katılımcı hayırsever olmak için, sadece bir form doldurarak derneğe istekte bulunmak yeterlidir.

 

Madde 8: AİDAT

Giriş ücreti ve aidat Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. O, basit bir kararla bu tutarları değiştirebilir. Aynı zamanda aidatların dönemselliğini ayarlar.

Ödenen her aidat kesin kazanılmış olarak derneğe kalır ve derneğe ait olmayı bırakan her üye, grubun mülkiyetinden hiçbir bir pay talep edemez.

 

Madde 9: ÜYELİĞİN KAYBI

Tüzel kişilerin üyeliği şu hallerde kaybolur:

 • Üye kuruluşun yasal feshi.
 • Yönetim Kurulundan gelen üyenin yazılı olarak gönderilen istifası.

Tüzüklere uymama veya ciddi olarak değerlendirilen başka neden için AHH-FRANSA Denetim Kurulu tarafından verilen silinme kararı. İlgili kuruluş gerekli yazılı açıklamaları önceden temin etmeye davet edilir

Özel kişilerin üyeliği şu hallerde kaybolur:

 • Ölüm
 • İstifa
 • Üç ay boyunca aidat ödenmemesi istifa kabul edilir.

AHH-FRANSA Denetim Kurulu tarafından verilen silinme kararı. İlgili kişi dinlenilmeye davet edilir. Karar yazılı olarak kendisine bildirilir.

 

Madde 10: GENEL KURUL

Genel Kurul şu hallerde oluşur:

6. ve 7. maddelerin hükümleri uyarınca aidatlarını ödeyen aktif üyeler.

 • Her aktif üye AHH-FRANSA’ nın Genel Kurulunda bir oy ile temsil edilir.
 • Genel Kurul yılda bir kez toplanır. Gerekli olduğu her defa veya AHH-FRANSA’ nın oy kullanan üyelerinin üçte ikisinin isteği üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.
 • AHH-FRANSA’ nın Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantı tarihini, yerini, saatini ve gündemini tesbit etmeyi destekler. Yönetim Kurulu toplantıya olağanüstü durumlar hariç en az onbeş gün önceden gönderilen bireysel mektuplarla ilgilileri çağırmalıdır.

Genel Kurul toplantısının geçerli olabilmesi için ilk çağrı için aktif üyelerin çoğunluğu mevcut olması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyelere ikinci bir çağrı gönderilir ve Kurul mevcut veya temsil üye sayısı ne olursa olsun, daha sonra geçerli şekilde görüşür.

 • Genel Kurul kararları, işbu tüzük gereği olan durumlar dışında, oy kullanma hakkı olan hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınırsa geçerli olur.
 • Tüzük değişikliği üyelerin en az ¾ tarafından Denetim Kuruluna bir başvuru ile veya Yönetim Kurulu tarafından veya Denetim Kurulunun tek inisiyatifiyle yapılabilir. Denetim Kurulu bir Genel Kurul için çağrı yapacak ve değişiklikleri sunacaktır. Tüzük değişikliği için, üyelerin ¾ nün onayı gereklidir.
 • Mevcut üyelerin 3/4 çoğunluğu derneğin feshi için gereklidir.
 • Genel Kurul Başkanlığı AHH-FRANSA’ nın Başkanına aittir veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısına aittir; Biri ya da diğeri Yönetim Kurulunun başka bir üyesine bu görevi devredebilir.

 

Madde 11: GENEL KURULUN DOĞA VE YETKİLERİ

İşbu tüzük tarafından verilecek yetki sınırları dahilinde, Genel Kurul, burda olmayanlar dahil olmak üzere tüm üyeleri zorunlu kılar.

 • Genel Kurul, Yönetim Kurulunun yönetimi üzerine, AHH-FRANSA’ nın maddi ve manevi durumu üzerine olan raporları dinler.
 • Genel Kurul, çeşitli raporlar üzerinde müzakere ve karar sonrasında, mali yılın hesaplarını onaylar, bir sonraki yılın bütçesini oylar ve gündemde olan tüm diğer konularda görüşür.
 • Genel Kurul, 10. Maddenin 7. paragrafı hükümlerine göre AHH-FRANSA’ nın tüzük değişikliklerini yapar.
 • Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimini yapar.
 • Genel Kurul, AHH-FRANSA’ ya bağlı olan tüm faaliyetleri görüşebilir.

 

Madde 12: YÖNETİM KURULU

AHH-FRANSA, Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Çıkan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üç üyeden oluşmaktadır:

 • Bir Başkan
 • Bir Genel Sekreter
 • Bir Sayman

Tatil (ölüm, istifa, silinme, vb) durumunda, Yönetim Kurulu üyelerinin değiştirilmesini sağlar. Bir sonraki Genel Kurul tarafından nihai değiştirilme yapılır. Böylece seçilen üyelerin yetkileri, değiştirilen üyelerin görev süresi normal olarak bitmesi gereken zamanda sona erer.

 

Madde 13: YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Yönetim Kurulu her üç ayda en az bir kez ve faaliyeti gerekli olduğu her defa toplanır.

Yönetim Kurulunun geçerli bir şekilde görüşebilmesi için, üyelerinin en az yarısının varlığı gereklidir. Eksik üyelerin temsil edilmesine izin verilmez. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyu ağır basar.

 

Madde 14: YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, AHH-FRANSA’ nın amaçları dahilinde ve Genel Kurullar tarafından alınan kararlar çerçevesinde genel bir şekilde geniş yetkilerle kuşatılıyor.

Genel Kurula ait olmayan ve AHH-FRANSA’ ya izin verilen tüm iş ve işlemlere yetki verebilir.

AHH-FRANSA üyelerinin tüm kabulleri üzerine karar verir.

Yönetim Kurulu, bankada ve diğer tüm kredi kuruluşlarında tüm hesapları açar; tüm fon kullanımlarını yapar, tüm sözleşme ipotek veya diğer kredileri yapar, tüm yardımları rica eder, yararlı tüm kayıtları ve tescilleri ister.

Yönetim Kurulu, AHH-FRANSA’ ya ait mal ve değerlerin gerekli tanınmış tüm işleri, satın almaları, temlikleri ve yatırımları gerçekleştirebilir ve amacının takibi için gerekli sözleşmelere gidebilir.

Yönetim Kurulu kendi yetkilerinin tümünü veya bir kısmını bazı üyelerine devredebilir.

AHH-FRANSA personelini atar ve ücretini belirler.

 

Madde 15: BAŞKAN

Başkan günlük yaşamın her icraatında derneği temsil eder, aynı zamanda mahkemede derneği temsil eder.

 

Madde 16: GENEL SEKRETER

Genel Sekreter, Başkana görevlerinde yardımcı olur ve onun mevcut olmadığı durumda görevi geçici devralır. Aynı zamanda AHH-FRANSA’ nın idaresinde ve yönetim organlarında toplantıların genel işleyişini sağlamaktan sorumludur. Bu amaçla sağlanan belge ve kayıtlarını tutar.

 

Madde 17: SAYMAN

Sayman, AHH-FRANSA’ nın hesaplarını tutar. O, tüm gerekli muhasebecilerden yardım görür. O, tüm ödemeleri yapar ve Yönetim Kurulu gözetiminde tüm gelirleri kabul eder. Onun yönetimi konusunda karar veren Genel Kurula hesap verir. Bu Genel Kurulun onayına tabidir, Yönetim Kurulu ile anlaşarak AHH-FRANSA’ nın tahmini bütçesini hazırlar.

 

Madde 18: DENETİM KURULU

Denetim Kurulu üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından seçilen en az üç üyeden oluşur. Çıkan üyeler yeniden seçilebilirler. Denetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

 • Bir Başkan
 • Üyeler

Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulunda yer alamazlar.

Tatil durumunda (ölüm, istifa, silinme, vb) Denetim Kurulu üyelerinin yerine yedek koymayı sağlar. Bir sonraki Genel Kurul tarafından nihai yedek gerçekleştirilir. Böyle seçilen üyelerin yetkileri yerine geçen üyelerin görev süresi dolması gereken zamanda sona erer.

 

Madde 19: DENETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun çalışmalarını ve bilançosunu denetler.

Denetim Kurulu, derneğe aktif üye olmak için kabulller üzerine karar verir.

Kurul her zaman bir Genel Kurul toplantısı isteyebilir.

Denetim Kurulu, tüzük değiştirmek veya derneği feshetmek amaciyle bir Genel Kurul düzenlenmesini destekler. Teklifler seçilenlerin en az ¾ ü tarafından yapıldığında, o tüm değişiklik veya fesih isteğini inceler ve üzerine karar verir.

Kurul, tüzüğü güncelleştirmeyi veya feshi isteyebilir, bunun için özellikle bu amaçla üyeleri bir Genel Kurul toplantısına çağırır. Seçilenlerin ¾ nün onayı tüm dernek değişikliğini veya feshini onaylamak için gereklidir.

Denetim Kurulu, gerekli gördüğünde, her zaman Yönetim Kurulunu askıya alabilir ve Yönetim Kurulu seçimini yinelemek için özel bir Genel Kurul teklif edebilir.

 

Madde 20: AHH-FRANSA’ NIN KAYNAKLARI

AHH-FRANSA’ nın kaynakları şunlardan oluşur:

 • Aidatlar ve üyelerin giriş ücretleri.
 • Devlet, iller, belediyeler, kamu veya yarı kamunun muhtemel yardımları.
 • Elden yapılan bağışlar.
 • AHH-FRANSA’ nın faaliyetinden gelen gelirler ve sunulan hizmetler için aylıklar.

Yürürlükteki yasalar tarafından izin verilen tüm diğer kaynaklar ya da yardımlar.

 

Madde 21: FESİH KARARI

AHH-France’ın feshine, bu amaç için özel toplantıya çağrılan bir Olağanüstü Genel Kurul, Denetim Kurulunun talebi üzerine karar verilir.

Kararın geçerliliği için Genel Kurul oy hakkına sahip üyeleri ve 10. Maddenin 8. paragrafının koşullarından en az ¾ nü içermelidir.

Gizli oylama ile oylama yapılır.

 

Madde 22: VARLIKLARIN DEVRİ

AHH-FRANSA’ nın feshi halinde, dernek başkanı tam hakla tasfiyecisi olur ve mutlaka AHH-Fransa’nın kine benzer bir amacı güden bir veya daha fazla derneklere net varlıkları tahsis eder.  

 

Madde 23: İÇ TÜZÜK

Daha sonra Genel Kurul tarafından onaylanması yapılan bir iç tüzük Yönetim Kurulu tarafından düzenlenebilir. Bu iç tüzük, özellikle AHH-FRANSA faaliyetlerinin pratik çalışma ile ilgili tüzük ve onun yönetim organlarının kapsamına girmeyen çeşitli noktaları düzeltmek için tasarlanmıştır

 

Madde 24: İDARİ İŞLEMLER

Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 1901 Yasası ve kuruluş sırasında olduğu gibi 16 Ağustos 1901 kararnamesiyle, AHH FRANSA’ nın kuruluşu esnasında ve sonraki varlığı sırasında öngörülen beyan ve ilanın tüm gerekli işlemlerini yerine getirir.

 
 
×